Obchodné podmienky internetového obchdou www.Darcekove-Predmety.sk

 1. Úvodné ustanovenie

  Tieto obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru spoločnosti Mouton s.r.o., Bratislavská cesta 31, 010 01 Žilina, IČO: 45727074, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo Vložka číslo: 53518/L (ďalej len Predávajúci).
   
 2. Predmet plnenia

  Predmet plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru - reklamných predmetov, a s tým spojených služieb záväzne objednaných Kupujúcim.
   
 3. Objednávka tovaru a služieb
  Kupujúci bude tovar objednávať písomne, e-mailom, alebo prostredníctvom objednávkových formulárov, ktoré sú súčasťou internetovej stránky www.darcekove-predmety.sk, alebo katalógu v tlačenej  forme alebo na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom predovšetkým:

  Názov firmy, fakturačná/ dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je k dispozícii), platobné podmienky, spôsob dopravy, kontaktná osoba/ telefón, kód a názov tovaru, počet kusov, alebo prostredníctvom webu www.darcekove-predmety.sk. V objednávke vyplní Kupujúci všetky požadované údaje. Ak Predávajúci nebude môcť spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je objednávka považovaná za platnú. V prípade, že kupujúci stornuje svoju objednávku je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z hodnoty objednávky.
   
 4. Cena

  Ak neboli dohodnuté iné ceny, platia ceny uvedené v ineternetovom katalógu pri jednotlivých tovaroch a pri množstvách uvedených v cenovej tabuľke. Tieto ceny sú FCO sklad Žilina, Brno a sú uvedené bez DPH. Takisto nezahŕňajú grafické práce a iné služby spojené s dodávkou tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť vydaním nového cenníka.
   
 5. Grafika a potlač

  Cena prípravy tlače je 20 eur s DPH za 1 farbu a umiestnenie. Pokiaľ Kupujúci žiada potlač objednaných predmetov, zaväzuje sa dodať grafické podklady. Pod grafickými podkladom, za ktoré nebude účtovaná grafická príprava, sa rozumie vektorovo spracovaný motív vo formáte cdr (CorelDraw), ai (Adobe Illustrator), eps (Encapsulated Postscript) s rozkrivkovaným použitým písmom a presnou špecifikáciou farieb vo farebnej palete PANTONE Solit Coated, resp. CMYKu. Akokoľvek inak dodané podklady sú považované len za predlohu na spracovanie grafiky, kde bude grafická príprava účtovaná.

  Cena grafických prác je stanovená na 20 eur/hod. s DPH
   
 6. Dodacie podmienky

  Dodacia lehota tovaru bez potlače, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho je do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je k dispozícii na sklade v Žiline, ale je na sklade u subdodávateľov je termín dodávky 10 až 15 pracovných dní odo dňa objednávky. Pri tovare, ktorý sa v danom čase nenachádza na skladoch Európskych subdodávateľov bude termín dodávky predmetom osobitného dojednania.
  Termín dodania tovaru s potlačou sa predlžuje o 14 dní od potvrdenia korektúry potlače Kupujúcim, pokiaľ sa vzhľadom na množstvo objednaného tovaru nedohodne inak. Dodávka tovaru sa realizuje prevzatím tovaru Kupujúcim alebo odovzdaním tovaru dohodnutému prepravcovi. Za doručenie dodávky bude Kupujúcemu účtovaná cena 4,8 eur bez DPH, teda 5,76 € s DPH za každú objednávku do 400 eur bez DPH. Pri objednávke nad túto sumu alebo pri osobnom odbere táto položka nebude účtovaná.

  Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade, nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru, ani nevzniká povinnosť uhradiť poplatok za stornovanie objednávky, u ktorej nebolo možné dodať tovar v stanovených, resp. dohodnutých termínoch.

  Doprava kuriérom

  Za doručenie dodávky kuriérom bude Kupujúcemu účtovaná cena 5,76 eur s DPH za každú objednávku.

  Osobný odber

  Pri osobnom prevzatí tovaru Kupujúcim v spoločnosti Mouton, s.r.o. v Žiline, nebude doprava účtovaná.
   
 7. Platobné podmienky

  Úhrada objednaného tovaru je realizovaná platbou v hotovosti alebo dobierkou alebo formou zálohovej faktúry, resp. prostredníctvom platobných systémov CARD PAY. Iná forma úhrady musí byť špecifikovaná Zmluvou o dodávke tovaru, ktorá musí byť uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim pred zadaním objednávky.
   
 8. Záruky, reklamácie, a náhrada škody

  Vzhľadom na druh tovaru a určenie jeho použitia negarantuje Predávajúci žiadne špecifické vlastnosti tovaru, garantuje však, že tovar bude mať počas ďalej uvedenej záručnej doby vlastnosti pri tomto druhu tovaru zvyčajné. Záruka je určená písomnou formou - dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky.

  Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri odbere tovaru, je Kupujúci povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je Kupujúci povinný si túto uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie Predávajúci nie je povinný brať do úvahy. Predávajúci nebude uznávať reklamácie po potlačení tovaru Kupujúcim prípadne jeho subdodávateľom.

  Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná doba je stanovená ustanoveniami Obchodného zákonníka.
   
 9. Ostatné ustanovenia

  Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na dodanie tovaru s rozdielom 5% z objednaného množstva bez vymožiteľného nároku na dodanie rozdielu v počte.
  Kupujúci uplatnením objednávky u Predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Tel. č.: 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk 

Kategórie produktov